Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2020

Tuptol
Tuptol
Tuptol
9738 538d 500
Reposted frommangoe mangoe viadancingwithaghost dancingwithaghost
Tuptol
Tuptol
sam się dziwię ile można  znieść
— KORTEZ
Reposted fromsapnai sapnai viadancingwithaghost dancingwithaghost
Tuptol
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Tuptol
South Lake Tahoe.
Tuptol
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
Tuptol
Tuptol
Pamiętaj, że dawanie całej siebie, nie uczyni Cię istotniejszą.
— znalezione.

February 06 2020

Tuptol
5600 c531
Reposted fromhormeza hormeza viakudlaty kudlaty

January 30 2020

Tuptol
Kłóćcie się, ale pamiętajcie. Nie jesteście przeciwko sobie, ale razem, przeciwko problemowi.
Tuptol

January 26 2020

1313 0aba 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaowieczka owieczka
Tuptol
4244 90c9
Reposted fromGhetto Ghetto viasober sober
Tuptol
Tuptol
W pewnym wieku, nie chcesz już emocjonalnej huśtawki. Pragniesz troski i spokoju.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialovemyself lovemyself
8895 faad 500
Reposted fromerial erial viaMartwa13 Martwa13
Tuptol
2816 77a0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl