Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2018

Tuptol
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
2866 6f32
Tuptol
Tuptol
Tuptol
Tuptol
Tuptol
Tuptol
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— J.Steinbeck
Tuptol
Tuptol
Tuptol
Nie chcę odlecieć w kosmos. Chcę odlecieć w twoich ramionach.
http://seeik.pl
Tuptol

October 05 2018

Tuptol
7971 6661
Reposted frombluedress bluedress viaRedHeadCath RedHeadCath
Tuptol
Tuptol
Tuptol
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka /Laura
Reposted fromkarosia karosia viacolorfulvillain colorfulvillain
Tuptol
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Tuptol
Reposted fromshakeme shakeme vianieobecnosc nieobecnosc
Tuptol
6056 e80e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaiamanartist iamanartist
7075 6325

sagefae:

Flowering Teas

Reposted fromovariesoftime ovariesoftime viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl