Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2019

Tuptol
2148 93fd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajamaicanbeat jamaicanbeat
Tuptol
6438 f711 500
Reposted fromnyaako nyaako viaviolethill violethill
2991 fa51 500
Reposted fromcroiea croiea vialexxie lexxie
Tuptol
Tuptol
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis viaCajmel Cajmel
2211 270d 500
Reposted fromunco unco viaCajmel Cajmel
Tuptol
Reposted fromshakeme shakeme viaCajmel Cajmel
Tuptol
Tuptol
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie

November 06 2019

Tuptol
4257 98fb
Reposted fromkarahippie karahippie viamarysia marysia
Tuptol
5974 39b2 500
Tuptol
0216 f4b6
Reposted fromursa-major ursa-major viamarysia marysia
Processed with RNI Films. Preset 'Agfa Optima 200 Warm'
Reposted fromcici525 cici525
Tuptol
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianergo nergo

November 05 2019

Tuptol
8470 7db9
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie viabanshe banshe
Tuptol
4887 cbfd 500
Reposted fromgarazowka garazowka viascorpix scorpix
Tuptol

i jeśli nie spałaś ze mną
w jednym pokoju i nie słyszałaś mojego kaszlu
tłumionego w płucach żeby jej nie obudzić
nie wiesz że potrafię być romantyczny

— Piotr Macierzyński

November 04 2019

Tuptol
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarisky risky
Tuptol
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viapragnienia pragnienia
Tuptol
Cha­rak­ter człowieka naj­le­piej ok­reśla się przez to, co uz­na­je on za śmieszne. 
— Johann Wolfgang Goethe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl