Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

Tuptol
Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim czego chcesz.
— A. Dąbrowska Dreszcze
Reposted fromM-M M-M viadancingwithaghost dancingwithaghost
Tuptol
Tuptol
5561 2c83
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost
Tuptol
1211 696e 500
Tuptol
Tuptol
1020 b066 500
Tuptol
0549 ffae 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viadrugs drugs

November 28 2017

Tuptol
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viahormeza hormeza
Tuptol
Reposted fromapatia apatia viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Tuptol
Tuptol
Twój problem polega na tym, że czasami doszukujesz się drugiego dna w zwykłych zdaniach.
— Nicholas Sparks
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaszydera szydera
Tuptol

Samotność to jest wtedy, kiedy każdy tramwaj jest dobry

— zasłyszane
Reposted frommoralna moralna viaszydera szydera
Tuptol
chcę oprzytomnieć, a wracam do wspomnień
— Kartky
Reposted frommefir mefir vianatory natory
Tuptol
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaszydera szydera
Tuptol
Reposted fromasiksik asiksik viacoeurina coeurina
Tuptol
5439 87b9
Reposted fromcalifornia-love california-love viacoeurina coeurina
Tuptol
3869 f790
Reposted from777727772 777727772 viaszydera szydera
Tuptol
Tuptol
2877 61d0 500
Tuptol
Mamy po 20 lat, skąd możemy wiedzieć co chcemy robić. To absurd. Jak ja nie wiem co będę jeść jutro na śniadanie.
— takie prawdziwe
Reposted fromzyta zyta viacolorfulvillain colorfulvillain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl